Vilkår & betingelser

Salgs- og leveringsvilkår

Betingelsene for salg gjelder ved alle handler gjennomført fra Windingstad AS sin nettbutikk, så lenge ikke annet er avtalt.

Kundens forpliktelse:
Vedkommende person eller foretak registrert som kunde hos Sjøklart er alltid ansvarlig for betaling av varer og tjenester levert av Sjøklart eller av Sjøklarts sine samarbeidspartnere. Ansvaret gjelder også andres benyttelse av kundens tilgang, også uvedkommendes bruk såfremt det ikke påvises at uaktsomhet av Sjøklart har ført til misbruket. Alle kjøp forutsettes utført av personer over 18 år eller etter samtykke fra verge. All kommunikasjon vil skje via epost eller andre elektroniske meldingstjenester.

Din sikkerhet:
Vennligst les Sjøklart sin personvern-erklæring her.

Levering:
Sjøklart tilstreber å levere bestilte varer så fort som mulig. Normalt sendes bestilte varer innen ca 2-7 virkedager etter bestilling hvis alt er tilgjengelig. Alle leveringstider som blir oppgitt av Sjøklart må anses som veiledende.  Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager menes virkedager. Befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Evt. prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt vil ikke få tilbakevirkende kraft med mindre opprinnelig pris er feil eller feil pris er oppgitt til Sjøklart fra vår leverandør.

Sjøklart forbeholder seg rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon samt å levere tidligere enn forespeilet dato.

Sjøklart leverer varer innen hele Norge. Ved forsendelse til Svalbard tilkommer gebyr for fortolling av varer (kr 190,- ved ordre over 5.000 kr) og postens standard frakttillegg (kr 175,-) i tillegg til ordinær fraktkostnad. Dette gjelder også ved retur av garantisaker. Du kan ikke bestille automatisk mva fritt til Svalbard i internettbutikken, skriv derfor merknad i kommentarfeltet under bestilling.

Frakt betales av kjøper utfra den valgte forsendelsesmåten, og kommer i tillegg til varenes pris. Vi tilbyr fri frakt for varer hvor totalprisen overstiger 1500,-. Ved bruk av rabattkode benyttes veiledede pris som grunnlag. 

Garanti:
Garanti gis av produsent, distributør eller forhandler og gjelder alle feil på produktet som ikke er utøvet av bruker med vilje eller uaktsomhet. Det er ett års omleveringsgaranti til forbrukere på de aller fleste komponenter. Dette er en garanti som går ut over Forbrukerkjøpslovens reklamasjonsrett som i utgangspunktet gir rett til reparasjon av den samme varen. Med vår omleveringsgaranti får du garantert ny del ved feil. Ved næringskjøp, altså kjøp der annet navn enn privatperson er ført på faktura, gjelder ellers ett års garanti og reklamasjonsrett samt ex. works betingelser med mindre produsentens garanti tidsmessig eller på annet vis er annerledes avgrenset. Ved næringskjøp dekker vi kun returfrakt fra oss ved reklamasjon. Garanti bortfaller dersom utstyr behandles feil, eller dersom varer er defekt p.g.a. andre ytre påvirkninger. Sjøklart dekker ikke følgefeil med mindre dette klart kan dokumenteres og samtlige implementerte enheter er kjøpt hos oss. De til enhver tid gjeldende betingelser for innsending av varer til service er gjeldende ved alle kjøp.

Reklamasjon:
Før feil meldes til Sjøklart anbefaler vi at kunden undersøker om feilen skyldes forhold på sin side. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke Sjølklart får melding innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget eller burde vært oppdaget. Lovens minimumsfrist gjelder. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Sjøklart har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Sjøklart slik at Sjøklart kan iverksette tiltak for avhjelp.

Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige hensyn forutsetter Sjøklart at reklamasjon alltid rettes skriftlig via e-post eller brev. Det bør fremgå av meldingen hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner etter Forbrukerkjøpsloven som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder frakt. Ved reklamasjon fra annet enn en forbruker plikter kunden å følge Sjøklart sine generelle returrutiner og -betingelser. Sjøklart sine forpliktelser overfor kunde begrenses da til å overholde eller videreføre garantilovnaden som følger med varen. Det understrekes av eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden når kunden ikke er en forbruker.

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan forbruker på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter gjeldende bestemmelser i Forbrukerkjøpsloven. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Sjøklart er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler.

Support og kundestøtte:
Oppfølging og hjelp kan rettes på mail til post@sjoklart.no Se vår supportside for mer informasjon

Avbestilling:
Ved avbestilling må kunden gi beskjed så snart som mulig, på telefon eller via e-post. Dersom avbestillingen kan bekreftes før bestilte varer er sendt fra Sjøklart, vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

Angrerett:

Angrerett ved kortbetaling, faktura eller betalingsutsettelse:
Dersom du angrer på kjøpet etter at vi har fakturert varen fra oss er det for sent å avbestille og du må benytte angreretten. Vår anbefaling for at dette skal gjennomføres på enkleste måte er:
– Hent pakken på postkontoret
– Adressèr pakken til: Pål Windingstad. Rønningmyra 24B. 3153 Tolvsrød
– Dersom det ligger en returlapp sammen med varen, kan du benytte denne (fraktkostnad trekkes da fra utbetalingen når varen refunderes)

Går pakken i retur til oss uten at du underretter oss skriftlig på forhånd og uten å ha betalt returporto, er ikke angrerettlovens krav til kjøper oppfylt og du blir da fakturert for alle omkostningene vi har hatt med å sende deg varen. Dette vil si frakt begge veier samt ekspedisjonsomkostninger og evt. verditap dersom varens utsalgspris går ned mens den er borte fra vårt lager. Slike prisnedganger må påregnes som normalt. For næringskjøp, altså kjøp der annet navn enn privatperson er ført på faktura, gjelder ingen angrefrist eller returrett. Retur må avtales skriftlig på forhånd, og vi vil belaste et returgebyr på minimum 15% dersom retur er mulig. 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom
prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Angreretten gjelder ikke for næringskjøp.

Lovbestemt angrerettskjema følger med alle pakker. Er dette kommet bort under forsendelsen anbefaler vi at kunden snarest tar kontakt med oss for å få tilsendt nytt skjema eller laster det ned som et pdf dokument her. Dette fordi bevisbyrden for bortkommet skjema vil ligge tungt på kunden ettersom dette er fysisk festet sammen med adressekortet på pakken fra oss, og skulle angrerettskjema være kommet bort vil da heller ikke pakken komme frem

Salgspant:
Sjøklart har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Betaling:
Betaling skjer via vipps, kredittkort, forskuddsbetaling, faktura eller finansiering via 3. part.

Klarna
Klarna håndterer både kredittkort, faktura og avbetaling/delbetaling. Dersom du betaler med kredittkort, lagres ingen kortdata hos oss. Dersom du har lagret kortet ditt hos Klarna, vil det vises i vår checkout via en kryptert link til Klarna. Les mer om betingelsene til Klarna her. Les også Klarna sin personvernerklæring. 

EE-Avfall: 

Sjøklart er forhandler av elektriske og elektroniske produkter. Vi har ansvar både som importør i forhold til produsentansvaret, samt ansvar som forhandler.

Sjøklart overholder sine forpliktelser om retur av kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Vi er medlem av Norsirk AS som håndterer EE-avfall basert på «Avfallsforskriften» fastsatt av Klima- og miljøverndepartementet.

Les mer om returordningen på Norsirk sin hjemmeside.
 

Annet:
Sjoklart sender ut nyhetsbrev til sine kunder pr e-post. Nyhetsbrevene inneholder reklame om relevante produkter, tilbud, rabattkoder og annet relevant innhold. For å motta nyhetsbrev, må man aktivere sitt abonnement i checkout eller nederst på nettsiden vår. Et slikt abonnement er gratis.   

Force majeur:
Er Sjoklart forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sjøklart fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Endring i vilkårene:
Sjøklart forbeholder seg retten til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Meny